دسته‌بندی: مقالات

دسته‌بندی نشده

عادت: ترک و ساخت آن

موفقیت محصول عادت های روزانه ی ماست، نه یک تغییر بزرگ و یکباره در کل زندگی. مهم نیست در حال حاضر چقدر موفق یا ناموفق

دسته‌بندی نشده

تمرکز حواس

تمرکز یعنی توانایی حفظ توجه و دقت روی موضوعی معین که با میل و اراده انتخاب شده است. تمرکز حواس به معنای تفکر کامل و

دسته‌بندی نشده

چگونه حفظ کنیم؟

“چگونه حفظ کنیم؟” یکی از پرتکرارترین سوال های داوطلب های کنکوره . حفظ کردن وظیفه‌ای که تقریبا هر کسی تو زندگیش انجام داده و باید

دسته‌بندی نشده

عوامل شکست در اجرای برنامه ریزی

عوامل شکست در اجرای برنامه ریزی و عدم موفقیت در ادامه دادن یک برنامه.همیشه یکی از دغدغه های اصلی دانش آموزان است. دانش آموزان یا

دسته‌بندی نشده

برنامه درسی خوب چه فوایدی دارد؟

فواید برنامه ریزی خوب درسی چیست؟ اگر بتوانید در زندگی تحصیلی خود از یک برنامه ریزی خوب و مناسب تبعیت کنید.و امور تحصیلی و روزمره

دسته‌بندی نشده

اصول اساسی برنامه ریزی درسی موفق

اصول برنامه ریزی درسی موفق مبتنی بر مواردی است. این اصول هر کدام سهم به سزایی در یک برنامه ریزی کارآمد دارند. بنابراین رعایت این